top of page

Vedtægter for Skive Svæveflyveklub

Klubbens vedtægter danner grundlaget for Skive Svæveflyveklub, og kan læses lige her.

§ 1 Navn og hjemsted 
Foreningens navn er Skive Svæveflyveklub. 
Skive Svæveflyveklubs hjemsted er Skive. 

 

§ 2 Formål
Skive Svæveflyveklub er en amatørforening, hvis formål er at fremme interessen for og udbrede kendskabet til svæveflyvning. Foreningen vil søge disse formål opnået ved et forpligtende og motiverende fællesskab i at styrke foreningslivet og dermed også medlemmernes lyst til at deltage aktivt og engagerende i samfundslivet. 

 

§ 3 Relationer til andre organisationer
Skive Svæveflyveklub er medlem af Dansk Svæveflyver Union (DSvU) og følger det regelsæt, som DSvU har udarbejdet for udøvelse af svæveflyveaktivitet, herunder også DSvU's amatør- og ordensreglement. Skive Svæveflyveklub er endvidere medlem af Skive Idrætsforbund (SIF) og Skive Flyveklub. 

 

§ 4 Medlemskab
Stk. 1 Medlemskab
Alle, som er personligt myndige, eller som har forælders eller værges tilladelse, og som ikke er ekskluderet af DSvU eller en organisation under DSvU, kan optages i Skive Svæveflyveklub efter bestyrelsens samtykke. Medlemskabet må ikke føre nogen form for religiøs eller politisk agitation med sig. Overtrædes dette, kan det føre til eksklusion jf. § 5 stk. 2. 

Stk. 2 Aktivt medlem
Som aktivt medlem deltager man aktivt i flyvningen og det dermed forbundne arbejde og repræsenterer og arbejder i Skive Svæveflyveklubs interesse indad og udad. 

 

Stk. 3 Passivt medlem
Som passivt medlem deltager man ikke i den egentlige svæveflyvning, men støtter Skive Svæveflyveklubs arbejde og interesser. Passive medlemmer har ingen stemmeret og ingen ejendomsret. 

 

Stk. 4 Æresmedlem
Ethvert medlem af Skive Svæveflyveklub kan udnævnes til æresmedlem, såfremt denne over en årrække har medvirket aktivt i Skive Svæveflyveklubs udvikling. Æ
resmedlemmer vælges, på bestyrelsens forslag, af en generalforsamling. Æresmedlemmer er kontingentfri over for Skive Svæveflyveklub. For at fastholde certifikat skal æresmedlemmet betale kontingent til DSvU og KDA. 

 

§ 5 Ophør af medlemskab

Stk. 1 Udmeldelse
Udmeldelse af Skive Svæveflyveklub kan ske skriftligt med mindst en måneds varsel til den 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. Det samme gælder ved skift fra aktivt medlemskab til passivt medlemskab. 

 

Stk. 2 Eksklusion
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis vedkommende er i restance til Skive Svæveflyveklub ud over 90 dage, og vedkommende trods gentagende skriftlige påkrav ikke betaler. Bestyrelsen kan også ekskludere et medlem, hvis vedkommende bevidst overtræder Skive Svæveflyveklubs love og bestemmelser eller bevidst modarbejder Skive Svæveflyveklubs interesser eller omdømme. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på førstkommende generalforsamling. 

 

Stk. 3 Ejendomsret
Ved udmeldelse af Skive Svæveflyveklub bortfalder enhver mulig ejendomsret til Skive Svæveflyveklubs formue. 

 

§ 6 Generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamling
Generalforsamlingen er Skive Svæveflyveklubs højeste myndighed. 

 

Stk. 2 Ordinær generalforsamling
Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske mindst fire uger før afholdelse med angivelse af tid og sted for generalforsamlingens afholdelse. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hende senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden: 

 1. Registrering af stemmeberettigede medlemmer

 2. Valg af dirigent

 3. Fremlæggelse af beretningen samt godkendelse af denne

 4. Fremlæggelse af årsregnskabet samt godkendelse af dette

 5. Forslag fra bestyrelsen

 6. Forslag fra medlemmerne

 7. Budget, herunder kontingent for de kommende år, samt godkendelse af dette

 8. Valg af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer

  • 1 bestyrelsessuppleant

  • 1 revisor

  • 1 revisorsuppleant

 9. Eventuelt

 

Stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når det ønskes af mindst 1/3 af alle stemmeberettigede medlemmer. Begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftlig til bestyrelsen. Begæringen skal indeholde de ønskede forhandlingsemner. Senest to uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, skal bestyrelsen udsende indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske mindst to uger før afholdelse med angivelse af dagsorden samt tid og sted for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse. 

 

Stk. 4 Dirigent
Generalforsamlingen vælger selv en dirigent til at lede generalforsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. 

 

Stk. 5 Afstemning
Alle aktive medlemmer, der ikke er i restance til Skive Svæveflyveklub, har stemmeret. Et stemmeberettiget medlem kan give enten bestyrelsen eller et andet stemmeberettiget medlem fuldmagt til at stemme for sig på generalforsamlingen. Til ændring af foreningens love samt forslag om eksklusion kræves på den første generalforsamling, hvor forslagene bliver bragt op, mindst 2/3 fremmøde blandt alle stemmeberettigede medlemmer samt mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer for at blive vedtaget. Er en af forannævnte betingelser ikke tilstede, men forslaget dog har flertallet af stemmerne, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, der altid er beslutningsdygtig, hvor forslagene afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved alle andre afgørelser er generalforsamlingen beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, dog ikke i spørgsmål om foreningens opløsning jf. § 9. Alle afgørelser, på nær lovændring, eksklusion og foreningens opløsning, træffes ved simpelt stemmeflertal. Opstår der stemmelighed ved en afstemning, anses forslaget for forkastet. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, men på begæring af mindst et stemmeberettiget medlem skal skriftlig afstemning finde sted. 

 

Stk. 6 Protokol
Der føres protokol over generalforsamlingens forløb. Protokollen underskrivers af dirigenten og den hidtidige formand. 

 

Stk. 7 Reglementer
Generalforsamlingen kan til supplering af disse love vedtage specielle reglementer. 

 

§ 7 Medlemsmøde
Bestyrelsen indkalder til mindst to årlige medlemsmøder. Det ene afholdes umiddelbart før sæsonstart, det andet umiddelbart efter sæsonafslutning. 1/3 af medlemmerne kan ligeledes indkalde til medlemsmøde. Et medlemsmøde kan ikke træffe beslutninger, som normalt hører hjemme på en generalforsamling. 

 

§ 8 Administration

Stk. 1 Bestyrelsen
Bestyrelsen leder foreningens daglige, administrative arbejde og forvalter dens midler samt varetager dens interesser overfor medlemmerne. Bestyrelsen består af tre medlemmer; formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen er selvkonstituerende. Bestyrelsesmøde afholdes normalt en gang kvartalet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når to fra bestyrelsen er til stede. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Dog kræves ved afgørelser om eksklusion en samlet enig bestyrelse. Bestyrelsen fører mødeprotokol. På den ordinære generalforsamling vælges på ulige årstal to medlemmer, og på lige årstal ét medlem til bestyrelsen. Valgperioden er to år. Desuden vælges hvert år på den ordinære generalforsamling en suppleant til bestyrelsen. Valgperioden er ét år. Alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år, er valgbare. Kun hvis et bestyrelsesmedlem får varigt forfald, indtræder der en suppleant. Normalt indtræder den suppleant med længst anciennitet i klubben først. 

 

Stk. 2 Regnskab
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal indeholde driftsregnskab og status og skal godkendes af bestyrelsen, inden det forelægges generalforsamlingen. Kassereren fører foreningens regnskab. 

 

Stk. 3 Revision
Revisorerne skal revidere regnskabet, inden det forelægges generalforsamlingen og påse, at beholdningerne er til stede. Regnskabet skal forsynes med en revisionspåtegning. Revisorerne har til enhver tid ret til at gennemgå regnskabet og efterse beholdningerne. På den ordinære generalforsamling vælges hvert år ét medlem til revisor. Valgperioden er to år. Desuden vælges hvert år på den ordinære generalforsamling en revisorsuppleant. Valgperioden er ét år. Alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år, er valgbare. Revisorerne og revisorsuppleanten må dog ikke være medlem af bestyrelsen. 

 

Stk. 4 Optagelse af lån 
Beslutning om køb, afhændelse, pantsætning af materiel eller fast ejendom samt optagelse af lån træffes på generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til, på foreningens vegne, at underskrive låndokumenter. For lånoptagelse skal generalforsamlingen give fuldmagt, idet bestyrelsen alene tegner foreningen og ikke er personligt hæftende. I øvrigt tegnes foreningen af formand og kasserer. 

 

§ 9 Opløsning af Skive Svæveflyveklub

Til opløsning af Skive Svæveflyveklub kræves, at mindst 3/4 af alle stemmeberettigede medlemmer stemmer for på en til lejligheden indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Eventuel formue og materiel, som ved en opløsning af Skive Svæveflyveklub ikke tilhører andre, overgår til DSvU. 
 

Således vedtaget på: 
Stiftende generalforsamling d. 1. november 1973. 

 

Ændret på: 

 • Ekstraordinær generalforsamling d. 25 marts 1979.

 • Ordinær generalforsamling d. 30 marts 1982.

 • Ekstraordinær generalforsamling d. 19. oktober 1985.

 • Ordinær generalforsamling d. 7. februar 1993.

 • Ekstraordinær generalforsamling d. 14. april 1999.

 • Ekstraordinær generalforsamling d. 17. april 2001.

 • Ekstraordinær generalforsamling d. 21. april 2009.

bottom of page